i love me ! i love to dance! i love to ride!and i love to take picturtes.